สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

สารพันปัญหา
คำตอบ : ให้ท่านเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูลฯ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
 
1.)  แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
2.)  ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3.)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ส. 
โทร. 02 2470901-19 ในวันและเวลาราชการ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2566  ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ : ให้ผู้สมัครแก้ไขข้อมูลลงในใบ สมัครแล้วนำมายื่นในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยให้ลงลายมือชื่อกำกับข้อความที่ลบ ขีดฆ่า หรือเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ 
คำตอบ :  ผู้สมัครสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 มิถุนายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่ https://oncb.thaijobjob.com แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด                        
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2566 ได้ที่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
(1) กรณีชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร สามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระได้เฉพาะที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในเวลาทำการของธนาคาร
(2) กรณีชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ให้ผู้สมัครเปิดแอปพลิเคชั่นสามารถชำระได้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 เวลา 21.00 น.

การรับสมัครจะมีผลสมบูณ์ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครเรียบร้อยแล้วเท่านั้น โดยให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 330 บาท ซึ่งประกอบด้วย  
ค่าธรรมเนียมการสอบจำนวน 300 บาท
และค่าธรรมเนียมธนาคาร รวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต จำนวน 30 บาท
เมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
คำตอบ : ผู้สมัครที่ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครแล้ว จะได้รับเลขประจำตัวสอบ โดยจะกำหนด เลขประจำตัวสอบ ตามลำดับของการชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร และสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัว สอบได้ หลังจากที่สำนักงาน ป.ป.ส. ประกาศรายชื่อผู้สมัครแล้ว ที่เว็บไซต์ https://oncb.thajobjob.com หัวข้อ "รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป" เรื่อง "พิมพ์ใบสมัครและเลขประจำตัวสอบ"
คำตอบ : สำนักงาน ป.ป.ส. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ www.oncb.go.th และ https://oncb.thajobjob.com
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน ป.ป.ส. โทร. 02 2470901-19 ในวันและเวลาราชการ
คำตอบ ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. Line ID : @thaijobjob