ประกาศ
 เพิ่มเติม
  • "ก่อนดำเนินการสมัคร ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาว่าตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัครหรือไม่ โดยศึกษาขั้นตอนการตรวจสอบคุณวุฒิ และเข้าไปดำเนินการตรวจสอบผ่านหน้าเว็บไซต์นี้ โดยเลือกหัวข้อ "ตรวจสอบวุฒิการศึกษา" เพื่อเข้าไปเว็บไซต์ระบบการพิจารณารับรองคุณวุฒิด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. โดยดำเนินการตามตัวอย่าง"

 

 
 


เข้าสู่เว็บไซต์